19 வ யது இ ளம் பெ ண்ணுக்கு ந டந்த கொ டுமை : அ திர்ச்சிப் பி ன்னணி!!

சினிமா

இந்தியாவில் ம கள் கா ணாமல் போ ய்விட்டதாக பெ ற்றோர் பு கார் கொடுத்திருந்த நிலையில், பொ லிசார் அதை அ லட்சியப் படுத்தியதால் தற்போது அந்த பெண் பா லி யல் வ ன்கொ டுமை செ ய்யப்பட்டு தூ க்கிலிட ப்பட்ட ச ம்பவம் அ திர்ச் சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் ஆரவல்லி மாவட்டம் சரியா என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த 19 வ யது இ ளம் பெ ண் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி தன் ச கோதரியுடன் வெ ளியில் சென்றுள்ளார்.

வெளியில் சென்ற அவர் நீ ண்ட நே ரமாகியும் வீ டு தி ரும்பவில்லை. ஆனால் அவரது ச கோதரி ம ட்டும் வீடு தி ரும்பியிருந்தார். பெ ற்றோர் ம களை தே டிய போ து எங்கும் கி டைக்காத கா ரணத்தினால், இது குறித்து கடந்த 1-ஆம் திகதி கா வல் நி லையத்தில் பு கார் அளித்துள்ளனர்.

பொ லிசார் பு காரை ப திவு செய்யாமல், அந்த பெண்ணின் ச கோதரியை அ ழைத்து வி சாரித்து ள்ளனர். அப்போது அ வரின் ச கோதரி பிமல் பர்வாட் என்பவர் அவரது கா ரில் பெ ண்ணை ஏற் றி செ ன்றதாகவும் இதுகுறித்து யார் கேட்டாலும் எ துவும் சொ ல்லக்கூடாது என்று கூ றியதாக பொ லிசில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து பொ லிசார் கடந்த 3 ஆம் திகதி பெ ண்ணின் பெ ற்றோரை அ ழைத்து, கா ரில் வந்த நபருக்கும் உங்கள் பெ ண்ணுக்கும் தொ டர்பு இருப்பதாகவும் இருவரும் தி ருமணம் செய்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வருவார்கள் என்று கூறியுள்ளனர்.

இதையடுத்து கடந்த 5 ஆம் திகதி சரியா என்ற பகுதியில் இருக்கும் ஆல மர த்தில், கா ணாமல் போனதாக கூறப்பட்ட பெண் தூ க் கி ல் தொ ங்கி யப டி இருந்துள்ளார்.

இது குறித்த தகவல் பெற்றோருக்கு தெரிவிக்கபட, அவர்கள் அ திர் ச்சி யடைந்தனர். அதன் பின் பெ ண்ணின் உ டலை ம ருத்துவம னைக்கு அனுப்பி வைத்த போது, பெ ண் பா லி யல் வ ன்கொ டு மை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.

அதன் பின் அந்த பெ ண்ணின் தா த்தா, பிமல் பர்வாட் மற்றும் அவரது ந ண்பர்கள் 3 பேர் மீ து பு கார் அளித்தார். மேலும் வ ழக்குப்ப திவு செய்ய ம றுத்து காவ ல் ஆ ய்வாளர் ரபாரியை ச ஸ்பெ ண்ட் செய்யப்பட வேண்டும், கு ற் றம் சா ட்டப்பட்டவர்கள் கை து செய்யப்பட வேண்டும் என வ லியு றுத்தி பெ ண்ணின் சட லத்தை வாங்க உ றவினர்கள் ம றுப்பு தெரிவித்தனர்.

தற்போது கா ரில் க டத் தி சென்றதாக கூறப்பட்ட பிமலிடம் வி சாரணை நடந்ததாகவும், அப்போது பிமல், க டத்த ப் பட்ட கா ர் மட்டும் என்னுடையது, ஆனால் பெ ண்ணை க டத்தி யது என் ந ண்பர்கள் தர்ஷன் பர்வாட், சதீஷ் பர்வாட், ஜிகார், இந்த 3 பேர்தான் என்று  கூறியுள்ளதால், பொ லிசார் தொடர்ந்து வி சாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *