மாம்பழத்துக்கு மருந்தடிச்சு மாட்டுப்பட்ட குஞ்சர்

சினிமா

யாழ்ப்பாணத்தில் விவசாயிகளுக்கும் சுகாதார மேற்பார்வையாளர்களுக்குமிடையில் இடம்பெறும் பிரச்சனைகள் பற்றிய நகைச்சுவைக் காணொளி

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *