டெங்கு காய்ச்சல் (Dengu Fever) நாம் செய்யவேண்டியவை!!

மருத்துவம்

டெங்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகளும் அவற்றை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன..

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *